fbpx

Adatkezelési tájékoztató

A Nyugalom Kft Adatkezelési tájékoztatója

 

A Nyugalom Kft. a személyes adataira vonatkozóan az alábbiakról kívánja Önt tájékoztatni. A Nyugalom Kft. (székhelye: 8200 Veszprém, Szabadság tér 2.; adószám: 10415821-2-19; cégjegyzékszám: 19-09-001093) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli az Ön személyes adatait.

Jelen tájékoztató célja, hogy a Nyugalom Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Társaság vagy Szolgáltató) által kezelt személyes adatokra vonatkozó elveket, eljárásokat, alkalmazott gyakorlatot összefoglalja, arról a felhasználóit tájékoztassa.

A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Társaság megbízásából az adatfeldolgozásban résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat a jelen tájékoztatónak megfelelően kezelni.  

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A tájékoztató elsősorban az alábbi jogszabályokban foglalt követelményekkel összhangban készült:

–       Magyarország Alaptörvénye („Alaptörvény”);

–       Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („Rendelet”);

–       A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.);

–       A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény („Mt”);

–       A személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.);

–       Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. BM (IX. 6.) BM rendelet 139. §-a.

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását a Tásaság folyamatosan, de legalább évente frissíteni köteles. Amennyiben új adatkezelési tevékenység merülne fel, úgy a tájékoztató kiegészítését haladéktalanul elvégezzük.

Fogalmi háttér

A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megfelel a Rendelet 4. cikkében meghatározott értelmező fogalom magyarázatoknak, így különösen: 

 • Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 
 • Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat; 
 • Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő Személyes adatok kezeléséhez;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 
 • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a Személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az Adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 • Profilalkotás: Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a Személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi; – 
 • Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. 

Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabály fogalom magyarázatai eltérnek jelen tájékoztató fogalom magyarázataitól, akkor a jogszabály által meghatározott fogalmak az irányadóak.

 

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő a Nyugalom Kft. A Nyugalom Kft. adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, elérhetősége:

 

 1. Igénybe vett adatfeldolgozók

Honlap üzemeltetése:

 • Infornax Kft. (székhely: 8200 Veszprém, József A. utca 9., adószám: 11325682-2-19, cégjegyzékszám: 19-02-500072)

Vállalatirányítási rendszer üzemeltetése:

 • iTWise Kft. (székhely: 2161 Csomád Napsugár utca 18., adószám: 11723736-2-13. cégjegyzékszám: 13-09-193854)

Családőr szolgáltatás üzemeltetése:

 • EvoAId Kft. (székhely: 1162 Budapest, Árpádföldi út 90. 3. ép., adószám: 25740435-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-286619)

Weboldal kapcsán statisztikai adatok:

 • Google Ireland Limited (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Ireland))

 

 1. Az álláspályázat kapcsán kezelt személyes adatok

3.1 Az adatkezelés jogalapjai, céljai

Amennyiben elküldi a Nyugalom Kft. részére önéletrajzát, egyéb személyes adatait tartalmazó dokumentációit, úgy a meghirdetett álláspályázat betöltésének elbírálása céljából önként, illetve kifejezetten hozzájárul a beküldött dokumentumok, nevének és elektronikus levelezési címének a Nyugalom Kft. általi kezeléséhez.

3.2 A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama 

Az önéletrajzok, egyéb kapcsolódó dokumentációk jellemzően az alábbi adatokat tartalmazzák: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskolai tanulmányok, korábbi munkahelyek, végzettségek, képességek, referenciák, megpályázott munkakörök, bérigény.

Az Ön hozzájárulása a pályázati anyagának megküldésétől az adott pozíció betöltéséig szól. Ön a hozzájárulását adatkezelőnk elérhetőségén bármikor visszavonhatja.  Az adatokat a pozíció betöltése vagy hozzájárulásának visszavonása után azonnal töröljük. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

3.3 A személyes adatok címzettjei

A rögzített személyes adatokat kizárólag a Társaságnál a pozíció elbírálásában résztvevő, emberi erőforrás területén dolgozó munkatárs, az ügyvezető ismerheti meg. Az adatokat saját elektronikus eszközön vagy papír alapon tároljuk, a megkeresés a nyugalom@nyugalom.hu email címre érkezik.

 1. A szerződés létrehozása és annak kezelése kapcsán kezelt személyes adatok

4.1 Az adatkezelés jogalapjai, céljai

A Távfelügyeleti szolgáltatás teljesítése érdekében szerződés kötése szükséges, amely során a személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződéses jogviszony, illetve az Ügyfél önkéntes hozzájárulása, az SzVMt. 15. § (1) bekezdése és 23. §-a, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. BM (IX. 6.) BM rendelet 139. §-a.

4.2 A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama 

A szerződés megkötése során természetes személy ügyfél esetén az alábbi adatokat kezeljük: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím.

Jogi személy ügyféllel kapcsolatba hozható magánszemély adatai: képviselő személy neve, e-mail címe, telefonszáma, kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe

Ügyféllel való kapcsolattartáshoz szükséges adatok: ügyfél telefonszáma és e-mail címe.  

Az ingatlanra vonatkozó adatok: az ingatlan címe, típusa. 

A vagyonvédelmi rendszerre vonatkozó adatok: a vagyonvédelmi rendszer jellege, riasztóközpont típusa, telefonszáma, az átjelzési útvonal, zónakiosztás, GSM eszköz esetén a GSM működési módja.

Az értesítendő személyek neve, telefonszáma, jelszava, e-mail címe, az értesítéssel érintett esemény. 

A szolgáltatási szerződés aláírásával az ügyfél hozzájárul, hogy a szolgáltató a távfelügyeleti központjában detektálódott jelzéseket a szolgáltatási szerződés teljesítésének ellenőrzése, valamint az érintettek személy- és vagyonbiztonsága céljából legfeljebb a Szolgáltatási szerződés megszűnését követő 6 hónapig tárolja. Egyéb adatokat a szerződéses jogviszony fennállásig kezeljük.

4.3 A személyes adatok címzettjei

A rögzített személyes adatokat kizárólag a Társaságnál dolgozók ismerhetik meg. Az adatokat saját elektronikus eszközön vagy papír alapon tároljuk.

A Szolgáltató a szolgáltatási szerződések meghatározott köréről az SzVMt. 15. §-a alapján nyilvántartást vezet, amely nyilvántartásba a rendőrség, továbbá jogszabály alapján erre feljogosított más hatóság, illetve – a róla vezetett adatokat érintően – az érintett betekinthet. 

A szolgáltatási szerződés aláírásával az ügyfél hozzájárul, hogy a szolgáltató az ügyfél személyes adatait – a szükséges körben – továbbítsa a vele szerződésben álló adatfeldolgozó részére.

 1. Az ügyféllel való kapcsolattartás során kezelt személyes adatok

5.1 Az adatkezelés jogalapjai, céljai

A Távfelügyeleti szolgáltatás teljesítés során az ügyfél adatok kezelése szükséges, a szerződésben vállaltak teljesítés érdekében.

A szolgáltatási szerződés aláírásával az ügyfél hozzájárul, hogy a szolgáltató a telefonbeszélgetéseket az ügyfél és a jogosultak utasításainak visszakereshetősége, az érintettek személy- és vagyonbiztonsága, valamint minőségellenőrzési célból rögzítse,

5.2 A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama 

Az Ügyféllel való kapcsolattartáshoz szükséges adatok: ügyfél telefonszáma és e-mail címe. Az adatokat a szerződéses jogviszony fennállásig kezeljük, legfeljebb a szolgáltatási szerződés megszűnését követő 6 hónapig.

5.3 A személyes adatok címzettjei

A rögzített személyes adatokat kizárólag a Társaságnál dolgozók ismerhetik meg. Az adatokat saját elektronikus eszközön vagy papír alapon tároljuk.

 1. A szolgáltatási díjak és költségek beszedése kapcsán kezelt személyes adatok

6.1 Az adatkezelés jogalapjai, céljai

Az ügyfél a szolgáltatási szerződés aláírásával hozzájárul és tudomásul veszi, hogy amennyiben a szolgáltatóval szemben tartozása áll fenn, és azt a fizetési felszólításban meghatározott határidőben sem teljesíti, úgy a szolgáltató jogosult a tartozás behajtásához jogi képviselő igénybe vételére, továbbá az ehhez szükséges valamennyi adat részére történő átadására. A szolgáltató a szolgáltatási szerződésben rögzített adatokat a szolgáltatási szerződés megszűnésétől számított, Ptk. szerinti 5 éves elévülési ideig tárolja. 

6.2 A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama 

A szolgáltató a szolgáltatási szerződésben rögzített adatokat kezeli. A szolgáltató a szolgáltatási szerződésben rögzített adatokat a szolgáltatási szerződés megszűnésétől számított, Ptk. szerinti 5 éves elévülési ideig tárolja. 

6.3 A személyes adatok címzettjei

A rögzített személyes adatokat kizárólag a Társaságnál dolgozók ismerhetik meg. Az adatokat saját elektronikus eszközön vagy papír alapon tároljuk.

 1. A Családőr szolgáltatás kapcsán kezelt személyes adatok

A Vállalat digitális szolgáltatása a Családőr elnevezésű digitális applikáció, amely vészhelyzetben gesztusvezérléssel értesíti az alkamazásban beállított személyeket vagy a vállalat távfelügyeleti munkatársait.

7.1 Az adatkezelés jogalapjai, céljai

Az adatkezelés jogalapja a mobil alkalmazásban, illetve a webes fiókban az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a mobil alkalmazásban, illetve a webes fiókban a jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

A szenzoradatok kezelésének célja, a gépi tanuló modellek élethosszig tartó tanítása a minél precízebb működés érdekében.

7.2 A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama 

Az Ügyféllel való kapcsolattartáshoz szükséges adatok: név, lakcím, e-mail cím, születési idő, telefonszám.

Értesítendő személyek adatai: név, e-mail cím, születési idő, telefonszám

Segélykérés esetén: segélykérő(ügyfél) koordinátái és a koordinátákhoz tartozó címek, a segélykérés időpontjai, ügyfél profilképe

Segélykérés esetén a segélykérő (ügyfél) lokációi és a koordinátákhoz tartozó címek e-mail-ben átküldésre kerülnek az ügyfél által megadott értesítendő személyeknek.

Azonosító, szenzoradatok, vészjelzés időpontja, szinkronizáció játék teljesítés, google analytics, mobiltelefon gyártója és típusa, mobiltelefon operációs rendszer verziószáma

Azonosító: a szolgáltató által generált, adott ügyfélhez tartozó anonim azonosítót EvoAId Kft. megkapja és ezen kódot rendeli hozzá a vészjelzés időpontjához, a szenzoradatokhoz továbbá a szinkronizációs játék teljesítéséhez. Az anonim azonosítóból sem az ügyfél személye, sem az ügyfél személyes adatai nem megállapíthatók.

Visszavonás oka és kimenete: a vészjelzés visszavonása után a felhasználónak választania kell a visszajelzések közül, ha elhárult a veszély, vagy téves riasztás volt.

Telefon használati módja és viselési helye a vészjelzés leadásakor: aktivált vészjelzés esetén választania kell, hogy hol volt a telefon elhelyezve, ami anonimizálva kerül továbbításra és segíti az applikáció jevítását, jobbítását.

Szenzoradatok: gyorsulásmérő, orientáció, fényérzékelő, hőmérő, közelségérzékelő

Az érintett kérelmére történő törlésig áll fenn vagy a szerződés megszűnésétől számított 6 hónap.

7.3 A személyes adatok címzettjei

A rögzített személyes adatokat kizárólag a Társaságnál dolgozók ismerhetik meg. Az adatokat saját elektronikus eszközön vagy papír alapon tároljuk.

Amennyiben a felhasználó aktiválja a gesztus felismerést, vagy játszik a gesztus vezérelt játékokkal a fenti szenzor adatok rögzülnek és tárolódnak a telefon memóriájában. Ezek a szenzor adatok nyitott alkalmazás és WIFI csatlakozás esetén automatikusan feltöltésre kerülnek a EvoAId Kft. szerverére és a telefon memóriájából törlődnek, hogy ne foglaljanak helyet. A szenzor adatokhoz anonim azonosító kerül hozzárendelésre, amiből az adatot rögzítő személye nem visszavezethető, viszont arra jó, hogy a méréseknél és a teszteknél EvoAId Kft. tudja, hogy mely adat származik egy adott azonosítótól. 

 1. A weboldalon megadott elérhetőségeink kapcsán kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztató

8.1 Az adatkezelés jogalapjai, céljai

A kezelt személyes adatok jogalapja az Ön önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata.  Az adatokat az Ön beazonosítása, illetve az Önnek történő visszajelzés érdekében kezeljük, például ajánlat kérés, panaszkezelés.

8.2 A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama 

A kapcsolatfelvétel során kötelezően a nevet, email címet, illetve opcionálisan a telefonszámot kezeljük. Az adatok kezelése az adott megkeresés lezárásáig tart. 

A hozzájárulását a lenti elérhetőségeink bármelyikén bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

8.3 A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz a szolgáltató értékesítéssel foglalkozó munkatársai az üzenetben jelzettek / kértek teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

 1. A sütikre vonatkozó tájékoztató

9.1 Sütik és webjelzők

A süti betűkből és számokból álló kis információs csomag. A webszerver a sütit automatikusan megküldi a látogató böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A látogató számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit a sütit elhelyező személy által meghatározott időtartamig.

A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a webszerver részére. A webszerver a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt és az adott eszköz által megküldött sütiket össze tudja kapcsolni. 

A süti a honlapon történt látogatások között folytatott tevékenységre vonatkozó információt szolgáltat a webszerver részére.

Nyugalom Kft. sütiket és webjelzőket helyez el a honlapon annak érdekében, hogy felismerje azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató érdeklődési körét; javítsa a látogató felhasználói élményét és személyre szabott hirdetéseket jelentessen meg a látogató részére, továbbá a honlap biztonságának javítása érdekében.

9.2 Az adatkezelés jogalapjai, céljai

Az adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet bármikor az internetes böngésző megfelelő beállításaival adhat meg vagy utasíthat vissza.

Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetve a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

9.3 A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama 

Az adatkezelés egyedi azonosítószámokra, dátumokra, időpontokra terjed ki. Az érintettek köre a weboldalt látogatók, illetve a felhasználók. 

Cookie megnevezése

Cookie céljának meghatározása

Lejárat dátuma

has_js

Az oldalra érkező látogató engedélyezte-e a JavaScript-et

Oldal vagy böngésző bezárásáig

_ga

Egyedi mérő kód, ami statisztikai adatokat generál a honlap használatával kapcsolatban

2 év

_gat

a Google Analytics által használt mérő kód gyorsító

1 nap

_gid

Egyedi mérő kód, ami statisztikai adatokat generál a honlap használatával kapcsolatban

1 nap

 

9.4 A személyes adatok címzettjei

A rögzített adatokat a Nyugalom Kft. alkalmazottai kezelik. A sütikkel rögzített adatok kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat. 

 1. A 16. évnél fiatalabb személyek személyes adatainak kezelése

A 16. életévét be nem töltött személy személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be megfelelő szülő hozzájárulás nélkül, úgy a lehető̋ leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

 1. A látogatókról készült felvételekre vonatkozó tájékoztató

A Társaság székhelyén (8200 Veszprém, Szabadság tér 2.) elektronikus megfigyelő rendszert üzemeltet, mely kialakításánál és működtetésénél figyelembe vettük a szabályzat 1. Pontjában említett törvények rendelkezéseit. A Társaság székhelyén belüli mozgás megfigyelése elektronikus megfigyelő rendszerrel (kamerákkal) történik, mely során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek. összesen 4 élesített kamera ad éjjel is látható, ráközelítésre is alkalmas, hangot nem rögzítő képet a székhely egyes területeiről. Egyes kamerák elhelyezkedése: 

– bejárattal szemben a lépcső lábánál

– első emeleten a bal oldali rácsos ajtó felett

– első emeleten rácsos ajtón belépve az előtérben

– az ügyeleti szobában az ablak melletti sarokban balra

11.1 Az adatkezelés jogalapjai, céljai

Az adatkezelés célja az adatkezelő tulajdonában álló vagyon védelme, jogsértő cselekmények megelőzése, bizonyítása. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a tulajdonában álló vagyon megóvásához, a székhelyén történő jogsértések megelőzéséhez, illetve bizonyításához. 

11.2 A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama 

A kezelt adatok köre a szolgáltató területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai. A kamerák pontos látószögéről a bemutatóteremben adnak tájékoztatást a munkatársak az érintett kérésére. Az adatkezelés időtartama felhasználás hiányában 3 munkanap. Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket a szolgáltató a székhelyén található szervereken, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tárolja, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki a felvételeket. A kamerák látószögéről a szolgáltató a székhelyén nyújt további tájékoztatást.

Ön az adatkezelőnk elérhetőségén bármikor tiltakozhat. Tájékoztatni szeretnénk, hogy tiltakozás esetén a Társaságnak mérlegelési joga van, és nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét. 

11.3 A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz kizárólag az Nyugalom Kft. ügyvezetője és bűncselekmény esetén a hatóság férhet hozzá illetve a kamerák aktuális képének megtekintésére, adathordozóra rögzítésére kizárólag szolgáltató erre kijelölt munkavállalója jogosult, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

 1. Az adatkezelés biztonsága

A szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető,

– hitelessége biztosított,

– változatlansága igazolható;

– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

A szolgáltató a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A szolgáltató informatikai rendszere védett számítógépvírusok, számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében a szolgáltató minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén haladéktalanul fellép a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.

Adatok tárolása a Szolgáltató székhelyén zárt irattárban és elektronikusan a szolgáltató saját szerverein történik.

 1. Az Ön jogai

13.1 Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Nyugalom Kft.-től az általunk kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. (mindegyik adatkezelés esetében) 

13.2 Ön bármikor jogosult kérni a Nyugalom Kft.-től, hogy helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait. (mindegyik adatkezelés esetében)

13.3 Ön bármikor jogosult kérni Társaságunktól, hogy a rendelkezésünkre álló elektronikus formában kezelt személyes adatait Önnek, illetve más adatkezelő részére általánosan használt formátumban átadjuk (a juttatott műszaki eszközök kivételével mindegyik adatkezelés esetében)

13.4 Ön bármikor jogosult kérni a Nyugalom Kft.-től, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az Nyugalom Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha

Ø  Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, 

Ø  az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, 

Ø  a Nyugalom Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy 

   A Nyugalom Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően. (mindegyik adatkezelés esetében)

13.5 Ön bármikor jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból. (kizárólag a juttatott elektronikus eszközök vonatkozásában)

13.6 Ön bármikor jogosult kérni a Nyugalom Kft.-től, hogy töröljük az Ön személyes adatait. A Nyugalom Kft. törli az Ön személyes adatait, ha 

Ø  a Nyugalom Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,

Ø  Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, 

Ø  a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy 

Ø  a Nyugalom Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

A Nyugalom Kft. az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. (mindegyik adatkezelés esetében)

 1. Panaszkezelés

14.1 Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait a Nyugalom Kft. nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy közvetlen felettesével vegye fel a kapcsolatot. 

14.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen nyújthatja be a panaszát:

Hatóság:              Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Cím:                     1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon:               +36 (1) 391-1400

Fax:                      +36 (1) 391-1410

E-mail cím:          ugyfelszolgalat@naih.hu.

14.3 Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.